Szabályok


Általános szabályok és irányelvek mindkét szak hallgatói számára

I.  Mit kínál a képzés?
 1. Német nyelven folytatott tanulmányok a képzés első részében
  a) Gazdasági-humán ismereti tantárgyak kivételek (magyar nyelven)
  b) Nagyon ritkán kapacitáshiány miatt 1-1 tantárgy oktatása történhet magyar nyelven
 2. Egy vagy két félév tanulmányai a Karlsruhei Technológiai Intézet (KIT) azonos szakán, tantárgyanként történő megfeleltetéssel. A külföldi félévek ellenére a képzési idő lemaradás nélkül teljesíthető
 3. Erasmus, Campus Mundi és magyarországi nagyvállalatok pályázattal elnyerhető ösztöndíja a külföldi félév költségeire
 4. Ambassadori ösztöndíj (max. 1 vagy 2 fő/év) 2 félév teljesítésére a KIT-n
 5. Kettős diploma (a villamosmérnöki szakon) ill. BME-KIT tanúsítvány az MSc diplomába a német nyelvű képzés teljesítéséről (a mérnökinformatikus szakon). Utóbbi tanúsítványt az MSc diploma megszerzése utána a VIK Dékáni Hivatalban kell kérvényezni.
II.  Követelmények a német képzésre való felvételre
 1. Felvétel a BME-VIK mérnökinformatikus vagy villamosmérnöki szakra
 2. Legalább középszintű (B2) német nyelvvizsga bizonyítvány vagy kéttannyelvű gimnáziumban német nyelven teljesített természettudományos tantárgyak (igazolhatóan a középiskolai bizonyítvány alapján)
III.  Követelmények a német képzés tanulmányai alatt
 1. Minden félévben valamennyi előírt mintatantervi tantárgy teljesítése német nyelven (kivételek az esetleg német nyelven nem induló tantárgyak). A tantárgyak valamennyi számonkérése német nyelven zajlik.
 2. Kötelező előadás- és gyakorlat-/laborlátogatás a képzés első két szemeszterében. A foglalkozásokon jelenlét ellenőrzést tartunk, 30%-ot meghaladó hiányzás az előadásokon vagy a gyakorlatokon az aláírás, ill. a félévközi jegy megtagadását vonja maga után.
 3. Az első szemeszterben legalább 3.0, a többi szemeszterben legalább 3.5 súlyozott tanulmányi átlag elérése.
 4. Német nyelvi felkészítő kurzus(ok) teljesítése a tanulmányok első két félévében, amíg a BME Idegen Nyelvi Központ egyénenként a megfelelő szintű nyelvtudást igazoló tanúsítványt ki nem adja. A tanúsítvány megszerzése az első tanév végéig kritériumkövetelmény (feltétele a képzés folytatásának).
 5. A német képzés valamennyi hallgatójára minden félév végén ellenőrizzük a III./1-4. feltételek teljesülését. A feltételek nem teljesítése esetén a hallgató kikerül a német képzésről és tanulmányait (a már teljesített tantárgyak elismerésével) a magyar nyelvű képzésen folytatja. Speciális egyéni helyzetek kezelése kérvény alapján egyéni elbírálás alapján történik.
IV.  A német képzésről való kikerülés
 1. A III./1-4. felételek nem teljesítése esetén a félévek végén.
 2. Nyelvi nehézségek miatt a képzés első szemeszterének első 2 hétben kérvényezni lehet a magyar nyelvű képzésre való átkerülést.
 3. A későbbiekben – aki külön kérvényezi az áthelyezését – a félév lezárása után kerülhet át magyar nyelvű képzésre.
 4. A képzésről való kikerülés végleges (visszakerülésre a későbbiekben nincs lehetőség), kikerülés esetén a hallgató a magyar nyelven tanuló csoportokhoz csatlakozik, a tantárgyak további német nyelven történő hallgatása nem lehetséges.
V.  A KIT-re való kiutazás feltételei
 1. A kiutazást megelőzően valamennyi mintatantervi félév követelményeinek előírások szerinti teljesítése (német nyelven).
 2. A feltételek ellenőrzése a kiutazást megelőző félév végén történik meg. Amelyik hallgató a követelményeket nem teljesítette, a német nyelvű képzés hallgatójaként nem utazhat a KIT-re, tantárgyai teljesítésére és befogadására a német képzésen résztvevők kedvezményei nem vonatkoznak, esetleges kiutazásának szervezését és adminisztrációs ügyeinek intézését a Kar nem vállalja.
VI.  A KIT-n történő tanulmányok adminisztrációs ügyei
 1. A KIT rendes hallgatói/vendéghallgatói jogviszonyának elnyeréséhez kiutazásuk előtt a hallgatóknak a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk:
  a) motivációs levelet,
  b) önéletrajzot,
  c) indexmásolatot és igazolásokat a kiutazást megelőzően megszerzett valamennyi tanulmányi és vizsgaeredményekről,
  d) német nyelvismeretet igazoló iratokat,
  e) azok a dokumentumokat és igazolásokat, melyek a magyar, ill. a német felsőoktatásban való részvételre feljogosítja a jelentkezőt, vagy az ezekkel egyenértékű, a külföldi felsőoktatásban való részvételre feljogosító dokumentumokat.
 2. A Kar az általa előírt, a KIT-n teljesítendő tantárgyakat megfelelteti az itthon elvégzendő tantárgyaknak és befogadja a teljesített krediteket.
 3. A német és magyar oktatási rendszer érdemjegyeinek megfeleltetése a következő:

  német oktatási rendszer

  magyar oktatási rendszer

  1.0

  5

  1.3

  1.7

  4

  2.0

  2.3

  2.7

  3

  3.0

  3.3

  3.7

  2

  4.0

  5.0

  1

     
 4. A Kar a kollégiumi lakhatást a kiutazó hallgatók számára lehetőség szerint megszervezi (ez egy írásban nem rögzített megállapodás a két intézmény között, amely eddig minden hallgató számára kivétel nélkül teljesítésre került).
VII.  Tanulmányok teljesítése a KIT-n
 1. A KIT-n a hallgatók a BME és Magyarország képviselői. Kötelesek ennek megfelelően a kinti magatartásukkal, tanulmányi teljesítményükkel egyetemünk hírnevét megfelelően képviselni. Bármilyen komolyabb fegyelmi vétség a KIT-n a BME-n is fegyelmi eljárást von maga után.
 2. A Kar által előírt tantárgyak teljesítése kötelező, ezek fel nem vétele, vagy nem teljesítése (vis major helyzettől eltekintve) a képzésről való kikerülést vonja maga után. Több félév KIT-n történő teljesítése esetén a kikerülés bekövetkezhet az egyes félévek között is, indokolt esetben a KIT megvonhatja a hallgatótól tanulmányai nála történő folytatását.
 3. A hallgatók külföldi tartózkodásuk ideje alatt az aktuális felsőoktatási intézmény szabályainak vetik alá magukat, különös tekintettel a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatokra. A hatályos szabályok az adott egyetem honlapján érhetők el. A KIT-n teljesített féléveik alatt tanulmányaik megfelelőségéről (az esetleges javítási, pótlási lehetőségekről) a KIT vezetői döntenek.
 4. Nem megfelelő teljesítménynek minősül a hazatérés utáni (magyar értékelésre átszámított) 3.5 alatti súlyozott tanulmányi átlag elérése a kinti félév(ek)ben.
 5. A Kar által előírt tantárgylistától való eltérést a hallgatók minden esetben kötelesek haladéktalanul egyeztetni a képzés magyarországi felelőseivel, és közösen megoldást keresni a kieső tantárgy(ak) kiváltására.
 6. A BME-re történő visszatérésük előtti szemeszter végén esedékes németországi számonkérések esetében a hallgatók minden lehetőséget ki kell használjanak a vizsgák mielőbbi letételére (pl. előrehozott vizsgaidőpont kérése az oktatótól) az itthon kezdődő következő szemeszter tantárgyainak sikeres teljesíthetősége érdekében.
VIII.  Hazatérés után a tanulmányok folytatása
 1. Hazatérésüket követően a hallgatók német nyelvű beszámolót kell készítsenek és be kell nyújtsák azt a képzés kari felelősének legkésőbb 15 nappal a hazatérésük után. A beszámoló terjedelme minimálisan 1 A4-es oldal/külföldi félév. A beszámoló benyújtása kritériumkövetelmény a német képzés folytatásához a további félévekben.
 2. Hazatérésük után a német képzés hallgatói továbbra is a 3. a) és 3. c) pontok feltételei szerint kell haladjanak tanulmányaikkal (mintatanterv szerinti haladás, legalább 3.5-ös súlyozott tanulmányi átlag az egyes félévekben). A képzési idő maximálisan 8 félévre hosszabbítható engedéllyel, indokolt esetben.

Szabályok a villamosmérnöki szak hallgatói számára

 1. Alapképzésük végén a hallgatók szakdolgozatot készítenek. A szakdolgozat tantárgy és témájának gondozója a BME-VIK, konzulense mindkét intézmény szakembere lehet. A német képzés hallgatói szakdolgozatukat német vagy angol nyelven készítik, és az a megadott határidőig mindkét intézményhez benyújtásra kerül bírálatra. Mindkét intézmény esetében a diploma elnyerésének feltétele, hogy a hallgató szakdolgozatát az adott intézmény elfogadhatónak minősítse. A két intézmény minősítése (és ezzel kiadott diplomáik minősítése) nem feltétlenül kell megegyezzen.
 2. A hallgató záróvizsgája alapvetően a BME-n zajlik, arra minden esetben meghívásra kerül a KIT-t képviselő egyetemi szakember is.

Szabályok a mérnökinformatikus szak hallgatói számára

 1. A német nyelvű mérnökinformatikus képzés hallgatói alapképzésük végén a BME alapképzéses diplomáját szerzik meg. Amennyiben tanulmányaikat a VIK valamelyik mesterképzésén folytatják, mesterképzésük végén megszerzett oklevelük mellé tanúsítványt kapnak a német képzésen történt részvételükről. A tanúsítványt a KIT és a BME oktatási vezetői (KIT-Präsident, BME-Rektor) írják alá.

Tanulmányi és Vizsgaszabályzatok elérhetősége az egyes intézményekben: